Elearning Site - Thang Long University

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Hướng dẫn đăng nhập

SV K33

  • Đăng nhập thông qua tài khoản Microsoft (xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
  • Nếu mật khẩu được phát không đúng, SV tự đổi mật khẩu theo số điện thoại đã đăng ký (xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
  • SV chưa đăng ký số điện thoại sẽ không tự lấy lại mật khẩu. Nếu cần cập nhật số điện thoại hoặc các hỗ trợ liên quan đến tài khoản Office/Elearning SV gửi email cho datdn@thanglong.edu.vn theo cú pháp:
    • Tiêu đề thư: Hỗ trợ đăng nhập hệ thống elearning thông qua tài khoản Microsoft
    • Nội dung thư: Cung cấp thông tin cá nhân của mình gồm Mã SV, Họ tên, Số ĐT và trình bày vấn đề mình cần hỗ trợ.
  • Những thư gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được trả lời.
  • SV KHÔNG gọi điện thoại.

SV các khóa khác tự lấy lại mật khẩu bằng chức năng Forgotten your username or password?

Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu vào email mà SV đã khai báo trên trang dangkyhoc